Recruitment

December 15, 2023

Wat is RPO?

RPO staat voor Recruitment Process Outsourcingen is een strategische vorm van outsourcing. Hierbij draagt een organisatie hetwervingsproces namelijk geheel of deels over aan een externe dienstverlener,zoals een recruitmentbureau.

 Het doel van RPO is om de wervingsactiviteitenvan een organisatie te optimaliseren. Daarnaast hoopt de organisatie ook opkostenbesparing, verhoogde efficiëntie en het verkrijgen van expertise waar zijzelf niet over beschikken. Hieronder vind je enkele belangrijke kenmerken vanRPO:

1. End-to-End diensten:

RPO-aanbieders nemen vaak het hele wervingsproces over van de klant.Dat begint bij het opstellen van vacatures, maar zij nemen ook het beheren vankandidaten, sollicitatiegesprekken en het aanbieden van functies voor hunrekening.

2. Afstemmen met organisatie:

RPO-providers passen zich volledig aan, aan de specifieke behoeftenvan een organisatie. Hiervoor moet de provider goed de bedrijfscultuur kennen.Daarnaast is het belangrijk dat er een aangepaste wervingsstrategie wordtgemaakt en dat de processen van de organisatie juist geïntegreerd worden.

3. Talentacquisitietechnologie:

Er zijn verschillende manieren die worden gebruikt voor het wervenvan potentiële werknemers. Tegenwoordig zijn veel van deze geavanceerde manierenallemaal geautomatiseerd. Zo heb je bijvoorbeeld het Applicant Tracking System(ATS). Deze software wordt gebruikt om het wervingsproces te beheren. Anderewerving technologieën zijn onder meer data-analyse en het gebruik van AI. AIheeft zelfs een aanzienlijke invloed op recruitment. Door gebruik van AI wordtonder meer het wervingsproces versneld, maar het werven wordt ook inclusiever.Daarnaast maken providers gebruik van handige AI-tools zoals CV-screening,chatbots en voorspellende analyses.

4. Flexibiliteit

RPOis erg flexibel en kan worden aangepast als de behoeftes van de organisatieveranderen. Je kunt het toepassen op specifieke projecten, maar het kan ookworden ingezet voor de lange termijn.

Resultaatgericht:

RPOricht zich vooral op meetbare resultaten en prestatie-indicatoren. Dit houdt indat RPO zich focust op de tijd die nodig is om een vacature te vervullen, maarook op de kwaliteit van de kandidaten en natuurlijk kosten per werving.

Schaalbaar:

RPO-dienstenzijn schaalbaar en kunnen worden aangepast aan de omvang van dewervingsbehoeften van een organisatie, of deze nu groter wordt of juistkleiner. Door gebruik te maken van RPO kunnenorganisaties profiteren van gespecialiseerde expertise,efficiëntieverbeteringen en kostenbesparingen, terwijl ze zich kunnenconcentreren op hun eigen activiteiten en prioriteiten. RPO wordt vaaktoegepast in situaties waarin een organisatie behoefte heeft aan eenstrategische en langdurige benadering van talentacquisitie.

Meer artikelen?